Aerosedis Club 
Club Aeromodelisme de La Seu d' Urgell


                                XX FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

                                         LA REMOLCADA”  

                                       7 - 8 - 9 de julio de 2017

                                                                                            


  AQUEST ANY ES LIMITARAN LES INSCRIPCIONS A 75 PLAÇES.

SOLAMENT SERAN VALIDES LES INSCRIPCIONS REALITZADES VIA FORMULARI

WEB DEL CLUB 
      
                                                                                                                          


CASTELLANO

XX FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

“LA REMOLCADA”  7-8-9 de julio de 2017

 

PROGRAMA

Viernes 07/07/17

A las 10.30h control de frecuencias, inscripción i “briefing”.

A las 11h inicio de los vuelos de veleros remolcados.

A las 14h comida (por decidir)

A las 16h se reinician los vuelos hasta las 19h.

A las 21.30h cena de barbacoa en el hangar.

 

Sábado 08/07/17

A las 10.30h control de frecuencias, inscripción i “briefing”.

A las 11h inicio de los vuelos de veleros remolcados.

A las 14.00 foto oficial de grupo “XX REMOLCADA” y comida, fideuá.

A las 19h se dará por terminada la sesión de vuelos.

A las 21.30h cena especial aniversario en las instalaciones del Club (hangar).

Los que quieran podrán realizar vuelos nocturnos.

 

Domingo 09/07/17

A partir de las 10.30h inicio de los vuelos de veleros remolcados.

A las 14h comida de clausura (paella).

A las 16h se dará por terminado el festival.

 

NORMAS Y PRECIOS

Reglamentación: Es imprescindible una licencia federativa o seguro de responsabilidad con cobertura de 600.000€.

También un equipo técnico, en cumplimiento del RD 1919/2009 que regula la seguridad aeronáutica, inspeccionará a modelos/ pilotos y dará autorización para participar.

 

Inscripción: pilotos 30€ (remolcadores gratuito)

 

Comidas:

-Comidas del viernes y del sábado (MENU A DECIDIR) 10€

-Cena del viernes BARBACOA 15€

-Cena sabado especial aniversario EN RESTAURANTE 25€

-Comida del domingo (PAELLA) 10€

 

OBSEQUIOS

Se entregará un obsequio especial XX aniversario.

 

Se podrá acampar en la zona, servicio de WC, corriente a 220v (en el hangar) y agua potable (cisterna).

 

 

 CATALÀ

XX FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

“LA REMOLCADA”     7-8-9 de juliol de 2017

 

PROGRAMA

Divendres 07/07/17

A les 10.30h control de freqüències, inscripció i “briefing”.

A les 11h inici dels vols de velers remolcats.

A les 14h dinar (encara per decidir).

A les 16h es reiniciaran els vols fins les 19h.

A les 21.30h sopar de barbacoa a l’hangar.

 

Dissabte 08/07/17

A les 10.30h control de freqüències, inscripció i “briefing”.

A les 11h inici dels vols de velers remolcats.

A les 14h foto oficial de grup “XX REMOLCADA” i dinar, fideuà.

A les 19h es donarà per acabada la sessió de vols.

A les 21.30h sopar especial aniversari a les instal·lacions del Club (hangar).

Després de sopar es podran realitzar vols nocturns.

 

Diumenge 09/07/17

A partir de les 10.30h del matí inici dels vols.

A les 14h dinar de cloenda (paella).

A les 16h es donarà per tancat el festival.

 

NORMES I PREUS

Reglamentació: és necessària una llicència federativa o una assegurança de responsabilitat amb cobertura de 600.000 €.

També un equip tècnic, segons el RD 1919/2009 que regula la seguretat aeronàutica, inspeccionarà els models/ pilots i autoritzarà la participació.

 

Inscripció: pilots 30€ (remolcadors gratuït)

 

Àpats:

-          Dinar de divendres i de dissabte (MENU PER DECIDIR)10€

-          Sopar de divendres  (BARBACOA)15€

-          Sopar dissabte especial aniversari EN RESTAURANT 25€

-          Dinar de diumenge (paella) 10€

 

OBSEQUIS

S’entregarà un obsequi especial XX aniversari.

 

Es podrà acampar a la zona, servei de WC, corrent de 220v (a l’hangar) i aigua potable (cisterna).

 

FRANCÈS

 

XX FESTIVAL INTERNATIONAL SEDIS

« LA REMOLCADA » 7-8-9 juillet 2017

 

PROGRAMME 

Vendredi 07/07/17

À 10h30 contrôle de fréquences, inscription et « briefing ».

À 11h début des vols des planeurs remorqués.

À 14h déjeuner (à décider).

À 16h continuation des vols jusqu’à 19h.

À 21h30 diner barbecue au hangar.

 

Samedi 29/04/17

À 10h30 contrôle de fréquences, inscription et « briefing ».

À 11h début des vols des planeurs remorqués.

À 14h photo officielle de groupe du « XX REMOLCADA » et repas « fideuà ».

À 19h fin de la séance de vols.

À 21h30 du soir diner spécial anniversaire dans les installations du Club (hangar).

Après le diner vous aurez le droit de réaliser des vols nocturnes.

 

Dimanche 30/04/17

À 10h30 début des vols.

À 14h repas de clôture (paella).

À 17h fin du festival.

 

RÈGLES ET PRIX

Règlement : c’est nécessaire une licence fédérative ou une assurance de responsabilité civile avec unes couverture de 600.000 €.

Aussi une équipe technique réalisera une inspection des avions/pilotes selon le règlement RD1919/2009 qui règle la sécurité du vol radiocommandé pour vous donner la permission à participer.

 

Inscription : pilotes 30€ (remorqueurs gratuit)

 

Repas :

-          Repas du vendredi et du samedi 10€

-          Diner du vendredi  BARBACOA 15€

-          Diner (samedi) spécial anniversaire 25€

-          Repas du dimanche (paella) 10€

 

PRÉSENTS

Il sera offert un cadeau spécial XX anniversaire.

 

Vous aurez le droit de camper dans la zone, service de WC, de l’électricité de 220v (au hangar) et de l’eau potable (citerne).

 

 

 ANGLÈS

 

XX SEDIS INTERNATIONAL FESTIVAL

“LA REMOLCADA” 7-8-9 July 2017

 

PROGRAMME 

Fryday 07/07/17

At 10:30 frequencies control, inscriptions and briefing.

At 11:00 start glider towed flights.

At 14:00 lunch (to decide).

At 16:00 new start for flights.

At 21:30 dinner barbecue in the hangar.

 

Saturday 08/07/17

At 10:30 frequencies control, inscriptions and briefing.

At 11:00 start glider towed flights.

At 14:00 “XX REMOLCADA” official photo and lunch “fideuà”.

At 19:00 special anniversary dinner in the hangar.

After dinner you will be allowed to do a night flight.

 

Sunday 09/07/17

At 10:30 start flights.

At 14:00 closing festival lunch (paella).

At 16:00 festival ending.

 

RULES AND PRICES

Rules: it is necessary to have a federation licence or a third-party insurance to cover 600.000 €.

Also a technical team will check the models/ pilots according to RD1919/2009 law that controls the aviation security and will authorize your participation.

 

Inscription: pilots 30€ (tow planes free)

 

Meals:

-          Fridays and Saturday’s lunch 10€

-          Friday dinner 15€

-          Saturday’s special dinner  25€

-          Sunday’s lunch (paella) 10€

 

Presents:

You will receive a special present XX anniversary.

 

                                                                                                                                                                                     

You will be allowed to camp in the area, WC service, electric current 220v (hangar) and drinking water (tank). 

.


 

.